Mắt cá ngừ đại dương

Mắt cá ngừ

Mắt cá ngừ đại dương, khoản 4 đến 8 mắt trên kí

Mắt cá ngừ đại dương tươi, còn khoanh

Both comments and trackbacks are currently closed.